Why learn Penimius HaTorah?
Categories: Why Penimius
Tags: R' Yaakov Shisha
Author: Rabbi Menachem Kranz