SHAAR KAVANOT
Categories: Kabbalah, Kabbalah - Yom Tov
Tags: Arizal, Rashash
Author: Rabbi Menachem Kranz